คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย 
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล                                   อุปนายกสมาคม คนที่ 1  
นายสุรชัย โลหวิบูลย์กิจ                                อุปนายกสมาคม คนที่ 2  
นางน้ำค้าง พึ่งทอง                                         อุปนายกสมาคม คนที่ 3  
ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราชอุปนายกสมาคม คนที่ 4  
นายกษิศชญฌ์ ปุญญนิพัทธ์โภคิณ                อุปนายกสมาคม คนที่ 5  
นางสาวอันธิกา ธรรมผาติ                                     กรรมการและเลขาธิการ  
ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์                     กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค  
ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์                                     กรรมการและประธานผู้ตัดสิน  
นางสาวปาริชาติ วังกานนท์                          กรรมการและเหรัญญิก  
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธุ์               กรรมการและนายทะเบียน  
นางสาวพรณิชา ชาตะพันธ์                     กรรมการและปฎิคม  
นายเลอสันติ์ เสาหล่อน                                    กรรมการและประชาสัมพันธ์  
นายอนุศักดิ์ สุคง                                          กรรมการ  
นางสาวพรรษชล เดี่ยววานิช                         กรรมการ  
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก                                      กรรมการ   
นางสาวปาริยา ปาริยะวุทธิ์                               กรรมการ

ก้าวแรกของคอร์ฟบอลในประเทศไทย

 กีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทยกำเนิดได้จากมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นที่มาจาก University of Tsukuba ชื่อ Miss Hikaru Nakamura มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ภาคการศึกษาที่ 1/59 ซึ่งในขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลศึกษา มศว    Miss Hikaru เข้ามาถามรองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ว่ารู้จักกีฬาคอร์ฟบอลไหม ซึ่งท่านตอบว่าว่าไม่รู้จัก และอาจารย์สนใจไหม ซึ่งแน่นอนท่านเป็นคนให้ความสนใจในสิ่งใหม่ ๆอยู่แล้ว จึงตอบว่า สนใจ ดังนั้น Miss Hikaru จึงนัดหมายให้ท่านได้รู้จักกับ Mr. Morito Nobutoki ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาคอร์ฟบอล ทีมชาติประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาทำงานที่บริษัทโตโยต้า ประเทศไทย ได้พูดคุยถึงชนิดกีฬานี้ และเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากอีกชนิดหนึ่ง

 แต่สืบเนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยประกาศชนิดกีฬาคอร์ฟบอลเป็นชนิดกีฬาหนึ่งในหลาย ๆชนิดกีฬาในประเทศไทยตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากพอท่านหมดวาระคณบดีคณะพลศึกษา ก็ได้จัดตั้งชมรมกีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทยขึ้นในเดือนมกราคม 2560 และสอนวิธีการเล่นในกลุ่มคนไทย และคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้น Mr.Morito ได้มาสอนวิธีการเล่นให้แก่นิสิตคณะพลศึกษา มศว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560    ทางชมรมกีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทย จึงได้ทำหนังสือไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อขอความเห็นชอบจากบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ประกาศเป็นชนิดกีฬาใหม่ในประเทศไทย สุดท้าย “กีฬาคอร์ฟบอล” ก็ได้รับความเห็นชอบประกาศให้เป็นชนิดกีฬาใหม่ ลงนามโดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นลำดับชนิดกีฬาที่ 78

 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทางชมรมฯ ได้ทำหนังสือไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอยื่นจดทะเบียนสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย (Thailand Korfball Association) และวันที่ 29 กันยายน 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) ได้ลงนามรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย”    สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย ได้ดำเนินกิจการเผยแพร่ความรู้ อบรมผู้ฝึกสอน และกติกาให้แก่ผู้ตัดสิน ได้เชิญผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรให้ในการอบรม เพื่อพัฒนากีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทย