รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย 
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล                                   อุปนายกสมาคม คนที่ 1  
นายสุรชัย โลหวิบูลย์กิจ                                อุปนายกสมาคม คนที่ 2  
นางน้ำค้าง พึ่งทอง                                         อุปนายกสมาคม คนที่ 3  
ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราชอุปนายกสมาคม คนที่ 4  
นายกษิศชญฌ์ ปุญญนิพัทธ์โภคิณ                อุปนายกสมาคม คนที่ 5  
นางสาวอันธิกา ธรรมผาติ                                     กรรมการและเลขาธิการ  
ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์                     กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค  
ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์                                     กรรมการและประธานผู้ตัดสิน  
นางสาวปาริชาติ วังกานนท์                          กรรมการและเหรัญญิก  
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธุ์               กรรมการและนายทะเบียน  
นางสาวพรณิชา ชาตะพันธ์                     กรรมการและปฎิคม  
นายเลอสันติ์ เสาหล่อน                                    กรรมการและประชาสัมพันธ์  
นายอนุศักดิ์ สุคง                                          กรรมการ  
นางสาวพรรษชล เดี่ยววานิช                         กรรมการ  
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก                                      กรรมการ   
นางสาวปาริยา ปาริยะวุทธิ์                               กรรมการ